Výzva firiem podnikajúcich na Slovensku

 

Posledné roky sme na Slovensku svedkami narastajúcej miery nenávistných prejavov voči LGBTI+ menšine a chýbajúcej podpory zo strany zákonodarcov. Spoločenská akceptácia a právne postavenie LGBTI+ ľudí patrí medzi najhoršie v Európskej únii.(13) Slovensko je tiež jednou z posledných krajín EÚ, kde nie sú partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia a dúhové rodiny zastrešené právnym rámcom. Záujmy detí vyrastajúcich v takýchto rodinách nie sú rešpektované. Okrem toho nemajú transrodoví ľudia prístup k zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou.

Tieto skutočnosti vytvárajú nepriaznivé prostredie pre inakosť a rovnosť. LGBTI+ ľudia čelia stále častejším útokom, ktoré vyústili streľbou na Zámockej ulici v Bratislave dňa 12. októbra 2022.

V našich firmách sa  dlhodobo snažíme vytvárať inkluzívne prostredie. Štúdie ukazujú, že kultivovanie hodnôt rovnosti a inakosti prináša značné benefity ako v pracovnom, tak aj v spoločenskom živote. Napriek tomu sú naši zamestnanci vystavení badateľnému kontrastu hodnôt vyznávaných našimi organizáciami a verejnosťou.

Slovensko sa v oblasti práv LGBTI+ ľudí umiestnilo na spodných priečkach Eurobarometra(1). Nedávne udalosti a návrhy zákonov ako odstránenie LGBTI+ tém zo školských učebníc, zákaz dúhových vlajok na verejných budovách, či znemožnenie tranzície, nenapomáhajú k zlepšeniu situácie.

Z tohto dôvodu si dovoľujeme poukázať na diskrimináciu a nedostatok právnej ochrany v porovnaní s heterosexuálnou väčšinou.

Zamestnanci

Vyššie vymenované podmienky so sebou prinášajú nemalý dopad na pracovné prostredie. Zvyšujúca sa intenzita násilia a nenávistných prejavov v spoločnosti vedie k znižovaniu celkového psychického zdravia a produktivity zamestnancov, ktorí sú často rozrušení a trpia menšinovým stresom(2). Zhoršenie psychického zdravia so sebou často prináša aj depresiu a zhoršenie všeobecného zdravia. Následne dochádza k nárastu nákladov na zamestnancov, ktorí sa niekedy rozhodnú dokonca presťahovať do inej krajiny, čím sú zamestnávatelia nútení vynakladať ďalšie finančné prostriedky na hľadanie náhrady.

Vo firemnom prostredí má politika rovnosti pozitívny dopad na a) získavanie potenciálnych stálych zákazníkov, b) zvyšovanie pravdepodobnosti zamestnávania a udržania talentov, c) výnosnosť vďaka efektívnejšiemu zásobovaciemu reťazcu, väčším možnostiam a usporiadanému vedeniu spoločnosti(11).

Podľa odhadu Slovenskej akadémie vied je na Slovensku v dúhových rodinách vychovávaných tisíce detí(3) bez akejkoľvek právnej ochrany. Niektoré z nich sa rozhodnú odsťahovať do zahraničia, kde sa stretávajú s lepšími možnosťami, právnou ochranou a bezpečím.

Zahraničné investície

Niektoré firmy a inštitúcie sú zdržanlivé v prípade investovania na Slovensku – najznámejším prípadom je Európska lieková agentúra, ktorá sa taktiež odvoláva na nedostatočné práva a ochranu LGBTI+ komunity(4).

Postavenie súkromného sektora

Mnoho korporátnych firiem sa odvoláva na normy správania vypracované Organizáciou spojených národov(5), s cieľom vyplnenia rozdielov medzi majoritnou spoločnosťou a LGBTI+ menšinou. Viac ako 120 slovenských firiem a organizácií (vrátane štátnych inštitúcií) sa podpísalo pod Chartu diverzity(6).

Slovenskí zamestnávatelia však majú voči svojim zamestnancom len obmedzené právomoci (politika spoločnosti a benefity), a preto môže k výraznejšej zmene dôjsť len na základe predstavenia komplexných zákonov.

Dôsledky diskriminácie

Všeobecný dopad LGBTI+ diskriminácie bol organizáciou LGBT Capital stanovený(7) na úrovni 1 % z celkového štátneho HDP. Združenie globálnych firiem Open for Business(8) predstavilo detailnejší prieskum založený na jednotlivých sektoroch. Vo všeobecnosti odhaduje Svetová banka(9) straty až vo výške 1,7 % HDP krajiny.

Výsledky štúdie vykonanej portálom Profesia (2022)(12) odhalili, že 6,6 % zamestnancov sa stretlo s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a 4,3 % na základe rodovej identity. Intenzita diskriminácie kvôli sexuálnej orientácii sa pritom rok od roka zvyšuje.

Združenie Open for Business plánuje vykonať Štúdiu ekonomických dôsledkov v súvislosti s LGBTI+ komunitou na Slovensku. (Podobné štúdie boli v minulosti vykonané v Česku, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a na Ukrajine), ktorej závery budú zverejnené a následne doplnené ako príloha a podporný materiál k tejto výzve.

Z týchto dôvodov my, organizácie podpísané pod touto výzvou a pôsobiace na Slovensku, na základe vyššie uvedených skutočností podporujeme zlepšenie práv LGBTI+ ľudí na Slovensku a ich zapracovanie do právneho rámca, a tiež zlepšenie životných podmienok ako je uvedené napr. v iniciatíve „Ide nám o život“(10)

 

Výzva firiem podnikajúcich na Slovensku

Záznam z tlačovej konferencie

Tlačová správa

25 firiem sa spojilo, aby vyzvali na zlepšenie právneho postavenia LGBTI+ ľudí na Slovensku.

Bratislava, 17. máj 2023 – Negatívne dopady diskriminácie a narastajúcej intenzity násilia voči LGBTI+ ľuďom vnímajú aj zamestnávatelia, pre ktorých je podpora hodnôt rovnosti a inklúzie na pracovisku dlhodobou prioritou. Ich právomoci v oblasti ochrany a podpory LGBTI+ ľudí sú však obmedzené a k výraznejšej zmene môže dôjsť len na základe predstavenia komplexných zákonov. Súkromný sektor sa preto rozhodol vyzvať na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku. Výzva, pod ktorú sa podpísalo už 25 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov, poukazuje na to, prečo je inklúzia ekonomicky a spoločensky výhodná a zároveň upozorňuje na možné riziká v prípade, že sa právna akceptácia a postavenie LGBTI+ ľudí nezmení.


Firmy pôsobiace na Slovensku sa dlhodobo snažia vytvárať inkluzívne prostredie na pracovisku, ich snahy sa však nestretávajú s realitou slovenskej spoločnosti. Spoločenská akceptácia a právne postavenie LGBTI+ ľudí v našej krajine patrí medzi najhoršie v Európskej únii. Slovensko je jednou z posledných krajín EÚ, kde nie sú partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia a dúhové rodiny zastrešené právnym rámcom.

 

Tieto skutočnosti vytvárajú nepriaznivé prostredie pre inakosť a rovnosť. Súkromný sektor sa tak rozhodol spojiť a poukázať na diskrimináciu a nedostatok právnej ochrany v porovnaní s heterosexuálnou väčšinou. 25 firiem, vrátane najväčších zamestnávateľov, spoločne vyzvalo na zlepšenie práv a životných podmienok LGBTI+ ľudí na Slovensku. Výzvu adresovali vedeniu krajiny.

 

„Témy inklúzie, rovnosti a diverzity sú pre spoločnosť IKEA absolútne kľúčové. Chceme, aby sa ľudia všetkých sexuálnych orientácií a rodových identít cítili ako doma, a to nielen v IKEA, ale kdekoľvek. Toto sa snažíme uplatňovať nie len smerom k našim zákazníčkam a zákazníkom, ale predovšetkým smerom k našim zamestnankyniam a zamestnancom,” hovorí Martina Hlisnikovská, manažérka pre rovnosť, inklúziu a diverzitu IKEA.

 

Diskriminácie v spoločnosti negatívne vplýva na pracovné prostredie

Spoločnosť Profesia v roku 2022 realizoval prieskum o postojoch voči ľuďom s inakosťami a diskriminácii na pracovisku. „Výsledky štúdie odhalili, že najmenej viditeľnými skupinami na pracovisku sú ľudia so zdravotným znevýhodnením a LGBTI+ ľudia. 6,6 % zamestnancov uviedlo, že sa stretli s diskrimináciou na základe sexuálnej orientácie a 4,3 % na základe rodovej identity,” popisuje situáciu Anna Podlesná, CSR manažérka z Profesie.

 

Zvyšujúca sa intenzita násilia a nenávistných prejavov v spoločnosti vedie k znižovaniu celkového psychického zdravia a produktivity zamestnancov, ktorí sú často rozrušení a trpia menšinovým stresom. Zhoršenie psychického zdravia so sebou často prináša aj depresiu a zhoršenie všeobecného zdravia. Následne dochádza k nárastu nákladov na zamestnancov, ktorí sa niekedy rozhodnú dokonca presťahovať do inej krajiny, čím sú zamestnávatelia nútení vynakladať ďalšie finančné prostriedky na hľadanie náhrady,” vysvetľuje Alica Štepánová Kolárová, riaditeľka HR Henkel Slovensko a regionálna HR business partnerka HR pre Európu.

 

Okrem zhoršeného psychického zdravia zamestnancov, sú to taktiež ekonomické negatíva. Všeobecný dopad LGBTI+ diskriminácie bol organizáciou LGBT Capital stanovený na úrovni 1 % z celkového štátneho HDP. Svetová banka odhaduje straty až vo výške 1,7 % HDP krajiny.

 

O zlepšenie situácie LGBTI+ ľudí musia usilovať firmy aj štát

 

Výsledky prieskumu Profesie potvrdili, že respondenti vnímajú zvyšujúcu sa snahu zamestnávateľov o diverzitu na pracoviskách. „Takmer štvrtina respondentov si myslí, že diverzita má skôr pozitívny vplyv na to, ako sa zamestnávateľovi darí. 56 % opýtaných uviedlo, že prítomnosť LGBTI+ ľudí na pracovisku robí prácu zaujímavejšou a 24 % povedalo, že to vnímajú ako pozitívne pre imidž a reputáciu zamestnávateľa,” približuje Anna Podlesná z Profesie.

 

Inkluzívne prostredie, podpora rodín a rovnocenné pracovné podmienky sú témy, ktoré sú pre nás v Shell dôležité. Preto nás teší, že zamestnanci vnímajú snahu zamestnávateľov o diverzitu a rovnosť na pracovisku. My v spoločnosti Shell veríme, že základom fungujúcej spoločnosti musí byť podpora týchto hodnôt. Aktívne pracujeme na tom, aby sme boli organizáciou, ktorá patrí medzi lídrov v oblasti podpory diverzity a inklúzie,objasňuje Jana Voštinárová, riaditeľka korporátnej komunikácie Shell Slovakia. 

 

Firmy spoločne odprezentovali výzvu na tlačovej konferencii pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii. Očakávajú, že postupne sa budú pridávať aj ďalší zamestnávatelia.

Chceme sa pridať k výzve

Kontaktná osoba pre vyjadrenie podpory Výzve firiem podnikajúcich na Slovensku: 
Martina Bednar, m.bednar@sap.com

Všimli si nás